A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG HONLAPJA
A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG HONLAPJA
Menü
 
TÖRTÉNELEM
 
EGYHÁZ
 
KULTÚRA
 
TUDOMÁNY
 
EMBEREK, TÁJAK (feltöltés alatt)
 
INTÉZMÉNYEK
 
CIVIL SZERVEZETEK
 
EGYÉNI OLDALAK
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

>II. VILÁGHÁBORÚ
>II. VILÁGHÁBORÚ : Teleki Pál emlékmise volt a Szent István Bazilikában

Teleki Pál emlékmise volt a Szent István Bazilikában

BAKOS ISTVÁN  2005.12.04. 18:34

A HUNSOR online cikke, 2001. augusztus 16. Írta Bakos István a HUNSOR Budapesti munkatársa a Nemzeti Tankönyvkiadó fõosztályvezetõje.

Igazán örültünk, hogy a nevezetes esztergomi koronás millenniumi nagymisét és ünnepséget a magyar média immár méltó figyelembe részesítette; élõ közvetítést adott róla szerda délelõtt mindkét közszolgálati televízió, részletes tudósítást a rádió és a sajtó.

Fájlaljuk viszont, hogy meghívásunk ellenére a magyar média nem szentelt figyelmet egy másik, igaz szerényebb eseménynek: a Teleki Pál emlékmisének, amely ugyancsak Nagyboldogasszony napján, a pesti Szent István Bazilikában volt. A hazai média mulasztását pótolandó igyekszünk legalább mi hírt adni e fölemelõ ünnepségrõl, fõleg azok számára, akik a civil társadalom szelíd önkifejezésére s két rokon-lelkû nép barátságára is figyelnek.
A Szent István Bazilika Nagyboldogasszony tiszteletére rendezett esti miséjén, augusztus 15-én Boldogasszonyunk és Teleki Pál emlékének adóztunk. A Bazilika zsúfolásig megtelt résztvevõ hívekkel. A fõoltár elõtti padsorokban a díszvendégek: Wisniewski Rafal lengyel nagykövet és munkatársai, Teleki Pál unokaöccse Teleki Gábor és családja, Lezsák Sándor az Országgyûlés Oktatási- és Tudományos Bizottságának elnöke, a Teleki Pál Emlékbizottság védnökei és tagjai, néhány nagykövetség és civil szervezet képviselõje, s neves közéleti személyiségek foglaltak helyet. Jelen voltak a Szent István Lovagrend és a Szent Korona Rend díszruhás tagjai, kibontott zászlaikkal a lengyel és a magyar cserkészek, jellegzetes kék-fehér stóláikban Szent Teréz anya leányai. Ott ültek és álltak áhítattal, a népénekes katolikus misén Isten minden rendû és rangú gyermekei.
18 órától Gyulay Endre püspök úr (a Teleki Pál Emlékbizottság védnöke) celebrálásával megkezdõdött a szentmise, amelyen Maciej Jozefowic lengyel plébános és Szabó Géza kanonok úr koncelebráltak, s a Bazilika számos papja vett részt a szolgálatban.
Nagyhatású szentbeszédében Gyulay püspök úr szólt Nagyboldogasszony napja történelmi jelentõségérõl, Szûz Máriáról, Jézus Krisztus anyjáról, akinek Szent István királyunk e napon ajánlotta föl a Szent Koronát, majd a magyar nép hû fiáról Teleki Pálról. Az Õ becsületes, a tényeket feltáró és tisztelõ keresztény magatartását, követendõ példaként állította a misén nagy számban megjelent ifjúság elé. Trianon békediktátumának kiagyalói nem vették figyelembe tényekre építõ tisztességes javaslatait s Magyarországot igazságtalanul földarabolták, a magyar nemzetet megcsonkították. Az igazságos korrekciót azonban csak a világháború közeledtével sikerült Telekiéknek szomszédainkkal és a nagyhatalmakkal elfogadtatni. A "Légy résen" cserkésztanítást követve Teleki a nemzete iránt érzett felelõsségét, igazságszeretetét a világpolitikában is érvényesítette. A szomszédainkat támadni akaró német hadsereg átvonulását semmilyen irányban nem engedélyezte, a német-orosz támadásnak kitett lengyelek és a szovjetek által megtámadott finnek ügye mellé állította a korabeli magyar politikát. A magyarok szolidaritása a nemzetközi közvéleményre is jó irányúan hatott. Teleki együttérzõ embersége nemcsak az üldözötteknek nyújtott menedéknyújtásban, de sok más téren is megnyilvánult.
A magyar nemzet jobbulásáért fohászkodva, a "Boldogasszony anyánk"-at énekelve 19,30 órakor a Szent Jobb oltárhoz vonultunk. Az oltárképet, amelyen Szent István fölajánlja a Szent Koronát Szûz Máriának Benczúr Gyula festette. A Szent István orációt követõen Csicsery_Rónay István a Teleki Pál Emlékbizottság ügyvezetõje köszöntötte az ünnepi emlékmise résztvevõit, fölolvasta Mádl Ferenc köztársasági elnök úrnak, a Teleki Pál Emlékbizottság fõvédnökének üdvözlõ levelét, s megadta a szót Csapó Endrének az ausztráliai Magyar Élet hetilap fõszerkesztõjének,
Csapó Endre mint az Emlékbizottság legtávolabbi kontinensen élõ tagja az Emlékbizottság és a világ magyarsága nevében a következõ beszédet mondta: "Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk, aki õsidõktõl fogva viseled gondját a mi népünknek - amely annyi sok dicsõségben élt és birodalmat alkotott a régmúltban, de világot védelmezõ szerepében annyi vész között meg tudott maradni a keresztény hitben és az igazság védelmében meg tudott maradni nemzetnek és általános emberi ígéretnek. Fogadd e kis gyülekezet hódolatát, amely e szent helyrõl száll Hozzád! Egy igaz emberrõl emlékezünk itt meg színed elõtt a Szent Korona tiszteletében és oltalmában, amely éppen e napon sugározta szét fényét Esztergom magaslatáról a ma ott összegyûltekre, az ország népére, és az egész nemzetre a határokon túl és szerte a nagyvilágban.
Személy szerint úgy érzem - a nagy megtiszteltetésen felül -, hogy szimbolikus jelentõsége van annak, hogy olyan valaki szólhat gróf Teleki Pál ünneplése alkalmával, aki a magyar nemzetet ért szörnyû vihar következtében a legtávolabbi földrészre sodródott, hiszen sem távolság sem idõ nem térítheti el a nemzet emlékezetét nagy fiától. Szörnyû vihart említettem, ami a nemzet e nagy fiának, gróf Teleki Pálnak elviselhetetlen aggodalmat okozott. Egész életét arra áldozta, hogy nemzete ellenálló erejét felnövelje, hogy alkalmas legyen elviselni a megpróbáltatásokat, vállalni tudja az elkerülhetetlen küzdelmet, és lelkében készen legyen minden méltatlanság és igazságtalanság elviselésére. Ezt szolgálta tudományos élete, ezt szolgálta politikai élete, ezt végezte a magyar cserkészetben, ezt hirdette egyetemi katedráról és egész nemzetet oktató írásaival. Hite, magyarsága példamutató volt, embersége - ennek vagyunk most tanúi - két nemzet háláját hirdeti. A Lengyel Köztársaság Érdemrendje csillaggal ékesített Parancsnoki Fokozatát kapja ezen alkalommal gróf Teleki Pál egykori magyar miniszterelnök minden földi és égi törvény szerint megérdemelten. A lengyel kitüntetés másról is tanúskodik - két nagy és nemes történelmi nemzet számtalan kapcsolatának egyike, a népek közötti megértés klasszikus példája -, arról tanúskodik, hogy a háborús öldöklés idején a történelmi barátság próbatételre szólít fel, és erre gróf Teleki Pál magyar miniszterelnök példás módon felelt. A lengyel-magyar történelmi barátság ismét megnyilatkozott, és - mint tudjuk - azóta is élõ gyakorlat. Nem is elsõ alkalom történelmünkben, amikor egyazon személy egyaránt válik hõsi példává lengyelek és magyarok részére. Gróf Teleki Pál egész életmûve tiszteletet ébresztõ példakép. A magyar társadalom - ismert okokból kifolyóan - még nem alkotta meg a huszadik századi nemzeti panteont. A korábbi évszázadok általánosan ismert és elfogadott hõsök nevével élnek a magyarok tudatában. A huszadik század Isten- és nemzetellenes politikai áramlatai nemcsak nemzeti mivoltunkat, de nemzeti történelmünket is megtagadták. Az erényt bûnnek, a hõst bûnözõnek akarják nyilvánítani. Minden igyekezettel akadályozták, hogy a nemzet feltekintsen azokra a vezetõkre, akik példaképei lehetnek, akiknek a megnyilatkozásai, tanításai irányt mutatnak a nemzetnek a nehéz idôkben. Egy nemzet nem lehet példamutató eszményképek nélkül. Ez a kiüresített helyzet késztette életre a Teleki Pál Emlékbizottságot, mert gróf Teleki Pálban látja egyesülni mindazokat a nemes tulajdonságokat, amelyekkel ô a nemzet elé állítható követendô példának: hazaszeretetre, kitartó szívós munkára, tudományok ápolására, küzdelemre a nemzetért, a nemzet hagyományaiért, ifjúságért, a magyar jövôért.
Ennek az Emlékbizottságnak látványos eredménye lesz az a szobor, amely rövidesen hirdeti a budai Várban, hogy merjünk magyarok lenni!
Ehhez kérjük Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk pártfogását Emlékbizottságunk és az egész magyar nemzet részére."
Wisniewski Rafal lengyel nagykövet Teleki Pál tudós és a lengyeleket nehéz háborús helyzetben támogató államférfi világpolitikai jelentõségérõl szólt, akit Lengyelország saját hõseként tisztel. Ezért adományozta számára posztumusz a Lengyel Köztársaság elnöke a legnagyobb lengyel kitüntetést, a Lengyel Köztársaság Érdemrendje csillaggal ékesített Parancsnoki Fokozatát, amelyet Wisniewski nagykövet a Teleki család Svájcban élõ képviselõjének Teleki Gábornak adott át.
Teleki Gábor a remekmívû kitüntetést átvéve, a család és a nemzet nevében köszönetet mondott érte lengyel barátainknak, s családi emlékeket felidézve, emberségét példának állítva, szólt a Teleki Pálról.
Ezt követõen Faragó Laura énekmûvész az "Óh Szent István dícsértessél" címû moldvai csángó dalt énekelte, mialatt Szabó Géza kanonok úr átadta a Bazilika millenniumi emlékérmét Wisniewski lengyel nagykövetnek.
Csicsery-Rónay István pedig megadta a szót Grzegorz Lubczik elõzõ nagykövetnek aki az Emlékbizottság egyik védnökeként .szólt a lengyel-magyar együttmûködés szép példáiról és a lengyelek Teleki Pál szobrának felállítása ügyében vállalt elkötelezettségérõl, áldozatvállalásáról.
Este 8 órakor a lengyel és a magyar Himnusz eléneklésével zárult az emlékezetes ünnepség, amelyet a Bazilika alagsori fogadótermében a híres Auguszt cukrászda jóvoltából szerény fogadás követett. Ezen Teleki Pálra és az emlékmisén a - történelmi viharokat átélt zászlójukkal - megjelent lengyel öregcserkészekre emelve poharát pohárköszöntõt mondott Maciej Jozefowicz lengyel plébános. Megköszönve a lélekemelõ ünnepet, Gyulay Endre püspök úr és paptársai szolgálatát, a Szent István Bazilika képviselõinek szívességét, Teleki Pál - Rieger Tibor szobrászmûvész által elkészzített, s bronzba öntött - szobrának avatásáig búcsúzunk egymástól. Találkozunk Teleki Pál szobrának avatóján a Budai Várban!

" Ami még osztályé, párté soha nem lett,
   Az a vágy, akarat, az a magyar nemzet
   Akkor vele egy volt, s lángja benne égve 
   Vele együtt hullott a nemesebb éjbe,
   A tisztább sötétbõl fel a fényre szállva,
   A reményentúli remény magasába,
   S hiába takarják hazug feledésbe,
   Megnõ minden évvel éltetõ emléke..."

(Vas István: Teleki Pál emlékezete, 1956)

Budapest, 2001. augusztus 16. A tájékoztató sajtóközlésre is felhasználható! Összeállította: Bakos István a Teleki Pál Emlékbizottság tagja)

 
PONTOS IDŐ
 
NAPTÁR
2024. Június
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
<<   >>
 
OSZTÁLYOZD AZ OLDALT
 
PRAKTIKUS
 
SZÓTÁRAK
 
ÉTEL-ITAL
 
FELIRATKOZÁS HÍRLEVÉLRE
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
DRÓTPOSTA
Felhasználónév:
Jelszó:
  SúgóSúgó

Új postafiók regisztrációja
 
SZÁMLÁLÓ
Indulás: 2005-04-11
 
Jaj de jó, jaj de szép...
 

Új mese a Mesetárban! Ha tudni akarod, mit keres egy tündér a kútban, gyere és nézz be hozzánk!    *****    Az utóbbi idõkben komolyan foglalkoztat a retro játékok árainak robbanása. Errõl írtam egy hosszabb cikket.    *****    Hivatalos, hogy jön a Haikyuu!! Gomisuteba no Kessen movie! Magyar nyelvû plakát, magyar feliratos elõzetes!    *****    Todoroki Shoto Fanfiction oldal, nézzetek be és olvassatok! Új Shoto nendoroid blog az oldalon!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött :)    *****    Madarak és fák napjára új mesével vár a Mesetár! Nézz be hozzánk!    *****    Rosta Iván diplomás asztrológus vagyok! Szívesen elkészítem a horoszkópodat, fordúlj hozzám bizalommal. Várom a hívásod!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, egyéb épületek szigetelését kedvezõ áron! Hívjon! 0630/583-3168    *****    Ha te is könyvkiadásban gondolkodsz, ajánlom figyelmedbe az postomat, amiben minden összegyûjtött információt megírtam.    *****    Nyereményjáték! Nyerd meg az éjszakai arckrémet! További információkért és játék szabályért kattints! Nyereményjáték!    *****    A legfrissebb hírek Super Mario világából, plusz információk, tippek-trükkök, végigjátszások!    *****    Ha hagyod, hogy magával ragadjon a Mario Golf miliõje, akkor egy egyedi és életre szóló játékélménnyel leszel gazdagabb!    *****    A horoszkóp a lélek tükre, nagyon fontos idõnként megtudni, mit rejteget. Keress meg és nézzünk bele együtt. Várlak!    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, lakások, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését!    *****    rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com - rose-harbor.hungarianforum.com    *****    Vérfarkasok, boszorkányok, alakváltók, démonok, bukott angyalok és emberek. A világ oly' színes, de vajon békés is?    *****    Az emberek vakok, kiváltképp akkor, ha olyasmivel találkoznak, amit kényelmesebb nem észrevenni... - HUNGARIANFORUM    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek... Közéjük tartozol?    *****    Minden mágia megköveteli a maga árát... Ez az ár pedig néha túlságosan is nagy, hogy megfizessük - FRPG    *****    Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Why do all the monsters come out at night? - FRPG - Aktív közösség